Geodetske storitve

Geodet pride prvi na gradbišče in ga zadnji zapusti.

GEODETSKI NAČRT:

– za pripravo projektne dokumentacije za graditev objektov,
– geodetski načrt novega stanja zemljišča.

ZAKOLIČBA OBJEKTOV:

– zakoličba objektov,
– zakoličba komunalnih vodov.

VPIS STAVBE IN DELOV STAVB:

– v kataster nepremičnin je treba vpisati vse novozgrajene stavbe ter obstoječe stavbe, ki v geodetske evidence še niso bile vpisane na podlagi elaborata geodetskega podjetja ali projektanta.

 

PARCELACIJA:

– pri parcelaciji se parcela deli ali združi, krajišča novih mej se označijo z
mejnimi znamenji,
– pred parcelacijo morajo biti meje urejene.

IZRAVNAVA MEJE:

– je geodetski postopek, s katerim se pod določenimi pogoji lahko s soglasjem lastnikov sosednjih parcel spremeni potek meje med parcelama.

UREDITEV MEJE:

– uredi se meja ali del meje med parcelami.

Kontaktirajte nas

Lože 4a, 3272 Rimske Toplice

031 338 184

mlakar.marina@gmail.com